Knipoog van JHWH

Allereerst voor Zijn volk, de Joden, Israël.

https://youtu.be/6br0vfU3csI

En dan voor iedereen die geënt op “Israël” deel uit willen maken van de Schepper en Zijn schepping.

’Dit is de familie van Sem, Cham en Jafet, de zonen van Noach. Dit zijn de zonen die zij na de overstroming kregen. De zonen van Jafet waren: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesech en Tiras. De zonen van Gomer waren: Askenaz, Rifat en Togarma. De zonen van Javan waren: Elisa en Tarsis. Ook is hij de voorvader van de Kittieten en de Dodanieten. Dat zijn de volken die op de eilanden en langs de kust gingen wonen. Ze woonden in verschillende gebieden, verdeeld volgens hun stammen en families, met allemaal een eigen taal. De zonen van Cham waren: Kush, Mizraïm, Put en Kanaän. De zonen van Kush waren: Seba, Havila, Sabta, Raëma en Sabtecha. De zonen van Raëma waren: Scheba en Dedan. Kush kreeg een zoon: Nimrod. Nimrod was de eerste grote heerser op aarde. Hij was een geweldig jager in de ogen van de Heer. Daarom werd er voortaan wel gezegd van iemand die net zó was: “Hij is een Nimrod in de ogen van de Heer.” De belangrijkste steden van zijn koninkrijk waren Babel, Erech, Akkad en Kalne, in het land Sinear. Vanuit het land Sinear trok hij naar Assur en bouwde Ninevé, Réhobot, Ir, Kala en Resen. Resen was een grote stad tussen Ninevé en Kala. Mizraïm is de voorvader van de Ludieten, de Anamieten, de Lehabieten, de Naftuhieten, de Patrusieten, de Kasluhieten (waaruit de Filistijnen zijn ontstaan) en de Kaftorieten. Kanaän werd vader van Sidon, zijn eerste zoon, en Het. Hij is de voorvader van de Jebusieten, de Amorieten, de Girgasieten, de Hevieten, de Arkieten, de Sinieten, de Arvadieten, de Zemarieten en de Hamatieten. Daarna verspreidden de verschillende families van Kanaän zich. De grens van het gebied van de Kanaänieten liep van Sidon in de richting van Gerar tot Gaza, in de richting van Sodom, Gomorra, Adama en Zeboïm tot Lasa. Dit waren de zonen van Cham. Ze woonden in verschillende gebieden, verdeeld volgens hun stammen en families, met allemaal een eigen taal. Ook Sem, de broer van Jafet, kreeg zonen. Sem was de oudste zoon van Noach. Sem was de overgrootvader van Heber. De zonen van Sem waren: Elam, Assur, Arpachsad, Lud en Aram. De zonen van Aram waren: Uz, Hul, Geter en Mas. Arpachsad kreeg een zoon: Sela. Sela kreeg een zoon: Heber. Heber kreeg twee zonen: de ene heette Peleg (= ‘scheiding’), want in zijn tijd werd de aarde gedeeld. De andere zoon, de broer van Peleg, heette Joktan. De zonen van Joktan waren: Almodad, Selef, Hazarmavet, Jera, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Scheba, Ofir, Havila en Jobab. Dat waren de zonen van Joktan. Ze woonden vanaf Mescha naar het oosten, in de richting van de bergen van Sefar. Dit waren de zonen van Sem. Ze woonden in verschillende gebieden, verdeeld volgens hun stammen en families, met allemaal een eigen taal. Dit zijn de families van de zonen van Noach. Deze families werden volken, die zich na de grote overstroming over de aarde verspreidden.‘
‭‭Genesis‬ ‭10‬:‭1‬-‭32‬ ‭BB‬‬
https://bible.com/bible/1276/gen.10.1-32.BB